Папячыцельскі савет

Справаздача аб выкарыстанні дабраахвотных бацькоўскіх узносаў за 2022/2023 навучальны год

 

 

У 2022/2023 навучальным годзе дзейнасць папячыцельскага савета была вызначана ў адпаведнасці з пунктам 6 артыкула 24 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі. Таксама прававой асновай стварэння і дзейнасці папячыцельскага савета з’яўляецца Палажэнне аб папячыцельскім савеце ўстановы адукацыі, зацверджанай пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 25.07.2011 № 146 са зменамі і дапаўненнямі.

У склад папячыцельскага савета ўваходзілі 5 чалавек: законныя прадстаўнікі навучэнцаў, педагагічныя работнікі. Папячыцельскі савет дзейнічаў на аснове прынцыпаў добраахвотнасці членства, раўнапраўя членаў папячыцельскага савета, калегіяльнасці кіраўніцтва, галоснасці прымаемых рашэнняў. Выкананне членамі папячыцельскага савета сваіх функцый ажыццяўлялася выключна на бязвыплатнай аснове.

Асноўнай мэтай дзейнасці папячыцельскага савета ў 2022/2023 навучальным годзе з’яўлялася садзейнічанне школе ў ажыццяўленні яе статутных функцый. Аб’яднанне намаганняў працоўнага калектыву, законных прадстаўнікоў навучэнцаў, накіраваных на ўмацаванне вучэбна-матэрыяльнай базы, ахову здароўя, развіццё здольнасцей і талентаў, якія навучаюцца ва ўстанове адукацыі, стварэнне спрыяльных умоў для выхавання, вучобы, працы і адпачынку навучэнцаў.

На працягу мінулага навучальнага года было праведзена 4 пасяджэнні праўлення папячыцельскага савета. Кіраванне прымала рашэнні большасцю галасоў прысутных на паседжанні членаў кіравання.

З мэтай садзейнічання ўмацаванню матэрыяльна-тэхнічнай базы ўстановы, забеспячэння якасці адукацыі ажыццяўлялася аказанне матэрыяльнай дапамогі ў выглядзе дабрачынных узносаў. На працягу года мяняліся фільтры пітной вады, сурвэткі ў сталовую, аднаразовыя шклянкі, рэмкамплекты мэблевыя, будматэрыялы для рамонту кабінетаў ўстановы адукацыі.

Вынікам мэтанакіраванай работы ўстановы адукацыі і бацькоўскай грамадскасці па ўмацаванні матэрыяльна-тэхнічнай базы школы стала правядзенне рамонту ў летні перыяд. На рамонт і набыццё абсталявання ўстановы адукацыі затрачана 1100 рублёў спонсарскай бацькоўскай дапамогі (шпатлёўка і афарбоўка сцен кабінета гісторыі, сцен калідора пачатковай школы), касметычны рамонт іншых навучальных кабінетаў, санвузлоў, спартзалы, бібліятэкі, калідораў. Рамонт адмосткі будынка школы. Рамонт адмосткі будынка школы. На арганізацыю турыстычных паездак затрачана 1497,24 рублі. На тэхнічнае абслугоўванне сістэмы ачысткі вады – 246,00 рублёў.

 

Старшыня папячыцельскага савета М.І.Шылко  

 

 

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов

Республики Беларусь 1 сентября 2011 г. N 8/24094

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

25 июля 2011 г. N 146

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

 

(в ред. постановлений Минобразования от 28.12.2016 N 127,

от 29.04.2020 N 60, от 16.08.2022 N 266)

 

На основании пункта 6 статьи 24 Кодекса Республики Беларусь об образовании Министерство образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

(в ред. постановления Минобразования от 16.08.2022 N 266)

 1. Утвердить Положение о попечительском совете учреждения образования (прилагается).

(в ред. постановления Минобразования от 29.04.2020 N 60)

 1. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

 

Министр

С.А.Маскевич

 

СОГЛАСОВАНО                  СОГЛАСОВАНО

Министр финансов             Председатель

Республики Беларусь          Брестского областного

        А.М.Харковец         исполнительного комитета

22.07.2011                           К.А.Сумар

                             19.07.2011

 

СОГЛАСОВАНО                  СОГЛАСОВАНО

Председатель                 Исполняющий

Витебского областного        обязанности председателя

исполнительного комитета     Гомельского областного

        А.Н.Косинец          исполнительного комитета

18.07.2011                           А.В.Баранов

                             19.07.2011

 

СОГЛАСОВАНО                  СОГЛАСОВАНО

Председатель                 Председатель

Гродненского областного      Минского областного

исполнительного комитета     исполнительного комитета

        С.Б.Шапиро                   Б.В.Батура

19.07.2011                   19.07.2011

 

СОГЛАСОВАНО                  СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя     Председатель

Могилевского областного      Минского городского

исполнительного комитета     исполнительного комитета

        А.М.Исаченко                 Н.А.Ладутько

19.07.2011                   18.07.2011

 

 

 

 

 

 

                                                   УТВЕРЖДЕНО

                                                   Постановление

                                                   Министерства образования

                                                   Республики Беларусь

                                                   25.07.2011 N 146

 

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

 

(в ред. постановлений Минобразования от 28.12.2016 N 127,

от 29.04.2020 N 60, от 16.08.2022 N 266)

 

 1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности попечительского совета учреждения образования (далее - попечительский совет).
 2. Попечительский совет является органом самоуправления учреждения образования и создается с целью оказания содействия в обеспечении его деятельности и развития.
 3. Решение о создании попечительского совета принимается инициативной группой, в состав которой могут входить законные представители несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники, представители общественных объединений и других организаций, иные лица. Решение инициативной группы согласовывается с руководителем учреждения образования.

(в ред. постановлений Минобразования от 28.12.2016 N 127, от 16.08.2022 N 266)

 1. Попечительский совет организует свою работу в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, настоящим Положением, иными актами законодательства, уставом учреждения образования.
 2. Попечительский совет разрабатывает, принимает и организует реализацию планов своей деятельности в интересах учреждения образования.
 3. Попечительский совет взаимодействует с руководителем учреждения образования и другими органами самоуправления учреждения образования по вопросам функционирования и развития учреждения образования. Представитель попечительского совета может участвовать в работе других органов самоуправления.
 4. Решения попечительского совета носят консультативный и рекомендательный характер.
 5. Выполнение членами попечительского совета своих функций осуществляется исключительно на безвозмездной основе.
 6. Деятельность попечительского совета может быть прекращена по инициативе и (или) решению общего собрания попечительского совета (далее - общее собрание).

(п. 9 в ред. постановления Минобразования от 16.08.2022 N 266)

 1. Задачами деятельности попечительского совета являются:

10.1. содействие учреждению образования в развитии материально-технической базы, обеспечении качества образования, привлечении денежных средств в виде добровольных перечислений (взносов) физических лиц (далее - денежные средства) для обеспечения деятельности учреждения образования;

(в ред. постановлений Минобразования от 28.12.2016 N 127, от 16.08.2022 N 266)

10.2. разработка и реализация планов своей деятельности в интересах учреждения образования;

10.3. содействие в улучшении условий труда педагогических и иных работников учреждения образования;

10.4. определение направлений, размеров и порядка использования привлеченных денежных средств по согласованию с руководителем учреждения образования и родительским комитетом учреждения образования (при его наличии) на следующие цели:

(в ред. постановления Минобразования от 16.08.2022 N 266)

10.4.1. укрепление материально-технической базы (мебель, инвентарь, приборы, оборудование, инструменты, учебно-наглядные пособия, компьютеры, компьютерные сети, аудиовизуальные средства и иные материальные объекты, необходимые для реализации образовательных программ);

10.4.2. совершенствование организации питания обучающихся (посуда, кухонный и столовый инвентарь и принадлежности);

10.4.3. проведение спортивных, спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных, социально-культурных, образовательных мероприятий;

10.4.4. иные цели, не запрещенные законодательством, в том числе текущий ремонт, организация питьевого режима, приобретение постельных принадлежностей, предметов личной гигиены (салфетки, туалетная бумага, иные предметы первой необходимости), уборочного инвентаря, моющих средств, средств дезинфекции;

(пп. 10.4 в ред. постановления Минобразования от 29.04.2020 N 60)

10.5. содействие в установлении и развитии международного сотрудничества в сфере образования;

10.6. целевое использование денежных средств.

(пп. 10.6 в ред. постановления Минобразования от 16.08.2022 N 266)

 1. Попечительский совет действует на основе принципов:

11.1. добровольности членства;

11.2. равноправия членов попечительского совета;

11.3. коллегиальности руководства;

11.4. гласности принимаемых решений.

 1. В состав попечительского совета могут входить законные представители несовершеннолетних обучающихся, в том числе члены родительского комитета учреждения образования, педагогические работники, представители общественных объединений и других организаций, иные лица.

(в ред. постановлений Минобразования от 28.12.2016 N 127, от 16.08.2022 N 266)

 1. Решение о включении в состав принимается общим собранием.

(в ред. постановления Минобразования от 16.08.2022 N 266)

 1. Член попечительского совета имеет право:

14.1. вносить предложения по всем направлениям деятельности попечительского совета на собраниях попечительского совета;

14.2. получать информацию, имеющуюся в распоряжении попечительского совета;

14.3. участвовать во всех мероприятиях, проводимых попечительским советом.

 1. Член попечительского совета обязан:

15.1. выполнять требования настоящего Положения;

15.2. соблюдать положения устава учреждения образования;

15.3. принимать активное участие в деятельности попечительского совета, предусмотренной настоящим Положением;

15.4. исполнять решения попечительского совета.

 1. Членство в попечительском совете прекращается:

16.1. по заявлению члена попечительского совета, которое он представляет общему собранию;

16.2. по решению общего собрания в связи с исключением из попечительского совета;

16.3. в случае прекращения деятельности попечительского совета.

(пп. 16.3 введен постановлением Минобразования от 28.12.2016 N 127)

 1. При выходе или исключении из членов попечительского совета, прекращении деятельности попечительского совета денежные средства не возвращаются.

(в ред. постановлений Минобразования от 28.12.2016 N 127, от 16.08.2022 N 266)

 1. Высшим органом управления попечительским советом является общее собрание. Возглавляет общее собрание председатель попечительского совета, избираемый на 3 года.

(в ред. постановления Минобразования от 16.08.2022 N 266)

Общие собрания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.

По инициативе одной трети членов попечительского совета может быть созвано внеочередное общее собрание.

Для координации деятельности попечительского совета в заседании общего собрания может участвовать руководитель учреждения образования.

(часть четвертая введена постановлением Минобразования от 28.12.2016 N 127)

Учреждение образования обеспечивает условия для деятельности попечительского совета, в том числе путем предоставления места для хранения документации попечительского совета.

(часть пятая введена постановлением Минобразования от 28.12.2016 N 127)

 1. Общее собрание правомочно принимать решения, если в нем участвуют более половины членов попечительского совета.

Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов попечительского совета.

(в ред. постановления Минобразования от 16.08.2022 N 266)

Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции общего собрания, принимаются открытым голосованием квалифицированным большинством (не менее двух третей) голосов присутствующих членов попечительского совета.

(в ред. постановления Минобразования от 16.08.2022 N 266)

Решения общего собрания доводятся до сведения всех заинтересованных лиц.

(в ред. постановления Минобразования от 16.08.2022 N 266)

 1. Председатель попечительского совета в соответствии со своей компетенцией:

20.1. руководит деятельностью попечительского совета;

20.2. председательствует на общих собраниях;

(в ред. постановления Минобразования от 16.08.2022 N 266)

20.3. обеспечивает выполнение решений общего собрания;

(в ред. постановления Минобразования от 16.08.2022 N 266)

20.4. представляет попечительский совет во всех взаимоотношениях с государственными, общественными и другими организациями и физическими лицами по всем вопросам, относящимся к компетенции попечительского совета;

20.5. решает иные вопросы, не относящиеся к компетенции общего собрания.

 1. К компетенции общего собрания относятся:

(в ред. постановления Минобразования от 16.08.2022 N 266)

21.1. принятие решения о членстве в попечительском совете;

21.2. избрание председателя попечительского совета и принятие решения о досрочном прекращении его полномочий;

21.3. определение приоритетов деятельности попечительского совета и принятие решения о совершенствовании ее, изменении структуры и упразднении попечительского совета;

21.4. разработка, принятие и организация реализации перспективных и текущих планов деятельности попечительского совета в соответствии с настоящим Положением;

21.5. определение направлений, размеров и порядка использования денежных средств по согласованию с руководителем учреждения образования и родительским комитетом учреждения образования (при его наличии);

(пп. 21.5 в ред. постановления Минобразования от 16.08.2022 N 266)

21.6. ведение учета поступления и расходования денежных средств и подготовка отчетов об их использовании в соответствии с решением общего собрания;

(пп. 21.6 в ред. постановления Минобразования от 16.08.2022 N 266)

21.7. рассмотрение и утверждение ежегодного отчета попечительского совета о деятельности и использовании имущества, в том числе и денежных средств.

21-1. К исключительной компетенции общего собрания относятся:

принятие решения о прекращении деятельности попечительского совета;

принятие решения об исключении из состава попечительского совета.

(п. 21-1 введен постановлением Минобразования от 16.08.2022 N 266)

 1. К компетенции членов попечительского совета относятся:

(в ред. постановления Минобразования от 16.08.2022 N 266)

22.1. подготовка предложений по совершенствованию деятельности учреждения образования;

22.2. выполнение принятых решений с учетом предложений и замечаний членов попечительского совета;

22.3. формирование повестки дня и подготовка необходимых материалов для рассмотрения и принятия по ним решений на очередном общем собрании, ежегодного отчета о результатах деятельности попечительского совета;

(в ред. постановления Минобразования от 16.08.2022 N 266)

22.4. взаимодействие с заинтересованными по достижению целей, предусмотренных уставом учреждения образования;

22.5. рассмотрение иных вопросов, вынесенных на обсуждение общего собрания.

(в ред. постановления Минобразования от 16.08.2022 N 266)

 1. Секретарь попечительского совета:

23.1. осуществляет организационную работу по подготовке общих собраний;

(в ред. постановления Минобразования от 16.08.2022 N 266)

23.2. организует ведение и хранение протоколов общих собраний.

(в ред. постановления Минобразования от 16.08.2022 N 266)

 1. Денежные средства зачисляются на текущий (расчетный) банковский счет по учету прочих государственных средств, открытый учреждению образования. Денежные средства используются по целевому назначению в соответствии с подпунктом 10.4 пункта 10 настоящего Положения и решением попечительского совета, согласованным с руководителем учреждения образования и родительским комитетом учреждения образования (при его наличии).

Использование денежных средств <1> может осуществляться государственным учреждением, созданным в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 23 декабря 2019 г. N 475 "Об обеспечении деятельности бюджетных организаций" (далее - Центр), на основании договора об оказании услуг для обеспечения деятельности бюджетной организации, заключенного между учреждением образования и Центром.

(п. 24 в ред. постановления Минобразования от 16.08.2022 N 266)

--------------------------------

<1> Для целей настоящего Положения под использованием денежных средств следует понимать ведение Центром бухгалтерского учета и составление бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, проведение процедуры государственных закупок товаров (работ, услуг), заключение договоров государственных закупок таких товаров (работ, услуг) и обеспечение их исполнения, в том числе приемка поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) и их оплата.

(сноска введена постановлением Минобразования от 16.08.2022 N 266)

 

 

 

 

О постановлении Министерства образования № 126

Родительским комитетам официально запретили собирать деньги в школах и детсадах, говорится в постановлении Министерства образования № 126, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В Министерстве образования объяснили: теперь все средства на нужды школ и детсадов будут собирать попечительские советы. При этом уточнили: у родительских комитетов официально никогда не было этого права.

— В постановлении, которое уже опубликовано на национальном правовом портале, внесены некоторые изменения. На самом деле родительским комитетам никогда и не разрешалось собирать деньги с родителей, потому что слишком много вопросов из-за этого возникает. Теперь этим будет заниматься только попечительский совет.

В ведомстве отметили, что родители не должны отдавать наличные в руки членов попечительского совета, все средства должны перечислять на счет школы или гимназии.

— Если родители хотят перечислить деньги школе, они могут это сделать добровольно только через банк и по соглашению с попечительским советом. Речь идет о любых так называемых сборах: оказание помощи в ремонте класса или группы, закупка бумаги для принтера, питьевой воды. При этом никакие квитанции руководитель учреждения образования или попечительский совет не должны просить у родителей учащихся.

Изменения вступают в силу с 21 января 2017 года.

Приняты постановления Министерства образования: 

 

- от 28 декабря 2016 г. № 126 «О внесении дополнений в некоторые постановления Министерства образования Республики Беларусь» 

 

- от 28 декабря 2016 г. № 127 «О внесении дополнений и изменений в постановление Министерства образования Республики Беларусь от 25 июля 2011 г. № 146». 

 

Данные постановления разработаны в целях более четкого разграничения функций родительского и попечительского советов учреждений образования. 

 

Обращаем внимание: родительские комитеты - гимназий, школ и детских садов не имеют права собирать деньги на нужды учреждений образования. 

 

В документах четко определено, что содействие в развитии материально-технической базы учреждений образования является одной из задач попечительского совета учреждения образования. 

 

При этом члены родительского комитета учреждения образования, руководители учреждения образования согласовывают направление, размеры и порядок использования средств попечительского совета. 

Читать полностью:https://news.tut.by/society/528245.html

Постановлением Министерства образования Беларуси № 126 от 28 декабря 2016 года родительским комитетам официально запретили собирать деньги. Теперь законными будут считаться только сборы в попечительские советы.

Соответствующие изменения внесены в положения о родительских комитетах учреждений общего среднего образования, дошкольного образования, школ-интернатов, центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.

Школьным и детсадовским родительским комитетам запретили заниматься вопросами, касающимися привлечения денежных средств на нужны учреждения образования.

Министерство образования еще в 2015 году в соответствующем письме нижестоящим инстанциям уже обращало внимание на недопустимость выполнения функций попечительского совета членами родительского комитета. Однако ситуацию это нисколько не изменило — родители как собирали наличку, так и продолжали собирать.

Теперь вот появилось отдельное постановление на этот счет. Вероятно, возвращение к теме школьных поборов связано с тем, что новый министр образования Игорь Карпенко, судя по его публичным высказываниям, является их ярым противником.

«Если установим факты, что родителей принуждают собирать средства, где-то вообще на непродуманные цели, или учителя, администрация школы отыгрываются как-то на детях, чьи мамы и папы отказались сдавать деньги, то будем принимать самые жесткие меры к таким руководителям и педагогам», — говорил в сентябре 2012 года Игорь Карпенко, будучи заместителем председателя Мингорисполкома. — …Все должно быть в рамках разумного и делаться добровольно. Никакой обязаловки!»

И Минобразования, и районные отделы образования публично постоянно выступают против того, чтобы в школах и садиках с родителей собирали деньги. Однако на деле практика решать текущие материальные проблемы за счет родителей укоренилась настолько, что порой доходит до абсурда. Родители сдают деньги на ремонт классов, новые двери и жалюзи, сантехнику и даже на туалетную бумагу.

Система образования Беларуси в целом пропитана родительскими деньгами. В результате недостаточного финансирования сферы образования наши школы уже не могут полноценно функционировать без поборов с родителей.

Наличных денег в школе быть не должно

Как пояснила Naviny.by пресс-секретарь Министерства образования Юлия Бородун, если ранее родительские комитеты собирали наличные деньги, например, на ремонт класса, на питьевую воду, на подписку, то теперь все сборы будут вестись только через попечительский совет школы или садика.

Бородун отметила, что все расчеты должны вестись через безналичные платежи и быть подтверждены официальными документами.

Отвечая на вопрос, что родительским комитетам делать с уже собранными деньгами, Бородун сказала, что «по существующей на сегодняшний день нормативной базе никаких наличных денег быть не должно — всё только официально и через попечительские советы».

Однако существуют внутриклассные потребности и мероприятия, на которые традиционно собирали деньги именно в классе. Неужели теперь на любую мелочь надо будет просить выделить средства попечительского совета?

«Все сборы должны вестись официально, через попечительский совет. Аккумулированные средства будут распределяться соответственно нуждам класса», — сказала Юлия Бородун.

Она подчеркнула, что перечисление денег — «абсолютно добровольное дело». В школе, детском саду не имеют права требовать внести средства в фонд попечительского совета, а также предоставить финансовый документ о перечислении средств, сказала Бородун.

Учителя вынуждены просить родителей

Член родительского комитета одной из минских школ рассказала Naviny.by«Мы собираем деньги на нужды класса два раза в год примерно 50 рублей за год. Могу назвать некоторые траты, которые мы оплачивали. Это подарки учителям к праздникам, утренники для детей, символические подарки ко дню рождения детей. В прошлом году покупали жалюзи.

Помимо сборов в родительский комитет нас просят сдавать в попечительский совет. Точно определенной суммы нет, ориентируют на базовую величину каждые полгода. На что тратят, я не знаю. Вроде, в столовой появились новые двери. Не уверена, что нужды класса смогут удовлетворить из средств попечительского совета. Кроме того, нам придется выделить средства на бумагу туалетную, бумагу на распечатки?».

В Беларуси система образования дофинансируется родительскими деньгами, хотя и считается, что среднее образование у нас дается за счет бюджета.

Учительница, работающая в средней школе в одном из областных центров, в свою очередь, рассказала, что периодически вынуждена обращаться к родителям, чтобы они купили необходимые для учебного процесса вещи:

«У меня нет возможности делать распечатки за свой счет. И у нас договоренность с родительским комитетом, что за его средства мы покупаем бумагу для класса и делаем распечатку. Родители приобретали некоторые дидактические материалы. Еще пример: администрация школы требует, чтобы класс хорошо выглядел, и в нем были цветы. Родительский комитет в начале учебного года покупал два больших растения, каждое по 50 рублей, к слову. К нам приезжают (это согласовано с администрацией школы) музеи с выставками, театры. На это тоже нужны деньги. Учебный процесс в целом недофинансирован, мы не можем обойтись без помощи родителей. А теперь, судя по всему, ее получение будет осложнено».

Введенный запрет осложнит образовательный процесс

Заместитель председателя Таварыства беларускай школы Тамара Мацкевич не исключает, что процесс использования родительских денег в связи с попыткой аккумулировать их в попечительских советах уйдет в тень.

«В Беларуси система образования дофинансируется родительскими деньгами, хотя и считается, что среднее образование у нас дается за счет бюджета. Недостает методических пособий, наглядного материала, не выделяется бумага А4. Например, техника в классе может быть, но родители покупают интернет-адаптер, флешки, диски. И родители делают это в большинстве случаев охотно, когда видят, что их помощь улучшает учебный процесс. Другое дело, когда с родителей собирают деньги на новое кресло для директора», — сказала Мацкевич.

Бесплатного образования в Беларуси нет и быть не может?

По сути, при существующей зависимости от родительских денег введенный запрет усложняет в ряде случаев образовательный процесс, а быстро удовлетворять нужды класса станет труднее.

Мацкевич также опасается, что теперь учителя, которые будут пытаться как-то обойти запрет и все-таки просить родительский комитет о помощи,«окажутся под угрозой репрессий, появится очередной крючок, на который можно подцепить учителей».

Есть еще одна проблема, на которую обратила внимание Мацкевич — счета попечительских советов в ряде случаев не являются прозрачными.

«Родители не могут отследить, на что тратятся их деньги на уровне школы, хотя в идеале такой отчет должен быть в открытом доступе на сайте каждого учреждения образования. В целом, не думаю, что изменения улучшат систему. Боюсь, что, наоборот, появится двойное дно в школьной и детсадовской родительской бухгалтерии», — заключила Тамара Мацкевич.

Старшыня папячыцельскага савета:       

                       Шылко Марына Іванаўна  (кантактны тэлефон  +375 29 9604410 )

Сакратар папячыцельскага савета:         

                      Грынкевіч Алена Мікалаеўна (кантактны тэлефон  +375 44 7211184 )   

Члены савета:                                               

                       Кавалёва Галіна Аляксандраўна (кантактны тэлефон  +375 33 6386909 )                   

                       Булат Зоя Аляксееўна (кантактны тэлефон  +375 33 6021810 )

                       Крыштаўчук Ігар Уладзіміравіч (кантактны тэлефон  +375 29 6280380 )

ЗАЦВЕРДЖАНА

Пратакол пасяджэння

папячыцельскага савета

01.09.2023  №11

 

План работы папячыцельскага савета Дзяржаўнай установы адукацыі

"Галынкаўская сярэдняя школа Клецкага раёна"

на 2023/2024 навучальны год

 

УЗГОДНЕНА

Дырэктар установы 

________В.І.Мацукевіч

01.09.2023

 

Для оперативного реагирования на случай принудительного сбора средств и других нарушений в работе попечительского совета вы можете обратиться на телефоны "горячей линии":

+8 017 93 68492  - учреждение образования

+8 017 93 65345  - УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, СПОРТУ И ТУРИЗМУКЛЕЦКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

 

Счет учреждения образования  для оказания денежной спонсорской помощи  BY67AKBB36426160007016500000